วิสัยทัศน์ 2563 - 2565 : "ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

กระทู้เรื่ิื่ิิองทั่วไปสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 0 0

โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 0 0

การให้บริการงานสอบบัญชีและกลุ่มเกษตรกร 0 0

วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th