วิสัยทัศน์ 2563 - 2565 : "ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 

 

 

 
 

 
 
ความหมายของดวงตรากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

 
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นกรมที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในดวงตราจึงใช้
ภาพพระพิรุณ ประทับบนแท่นประทับ
หัตถ์ซ้ายถือแว่นแก้ว
หัตถ์ขวาถือพระขรรค์
อันมีความหมายในทางตรวจสอบสอดส่อง ดูแลตามภาระหน้าที่ของกรม
ถัดไปเป็นนาคพาหนะของพระพิรุณ คือ พระพิรุณทรงนาค
พระพิรุณสีกายขาวและสีขาวยังเป็นสีประจำกระทรวงด้วย ลายประกอบใน
ดวงตราเป็นเมฆฝน อันหมายถึงเป็น เจ้าแห่งน้ำ ความอุดมสมบูรณ์
าค

วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th