วิสัยทัศน์ 2563 - 2565 : "ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 

 

 

 
 

 
 
รายงานประจำปี
 

 
 

 

 

 

 

 

รายงานประจำปี ๒๕๕๖

 

รายงานประจำปี ๒๕๕๗

 

รายงานประจำปี ๒๕๕๘

รายงานประจำปี ๒๕๕9

รายงานประจำปี ๒๕๖๐

 

รายงานประจำปี ๒๕๖๑

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

รายงานประจำปี ๒๕๖๓

วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th