วิสัยทัศน์ 2563 - 2565 : "ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 

 

 

 
 

 
 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯสยามกุฏราชกุมาร

       มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาการเกษตรในพื้นที่สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ปัญหาอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริการและแก้ไขปัญหาการเกษตรร่วมกันสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ให้คำแนะนำด้านการจัดทำบัญชี เช่น บัญชีรับจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีอื่นๆ ให้กับเกษตรกรที่มาใช้บริการคลินิกบัญชี ในปีงบประมาณ 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์มีแผนการให้บริการตามโครงการทั้งหมด 4 ครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th