วิสัยทัศน์ 2563 - 2565 : "ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 

 

 

 
 

 
 


โครงสร้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์

 

 
นางสาวจันทรา  นรศาสตร์
  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
 
 

นางศิริวรรณ วิลามาศ
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสมจิต โสมะเกษตรินทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
นางสาวนัยนา โคตรสมบัติ
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาวน้ำทิพย์ กุลสอนนาน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
นางสาวจินดา  วิเชียรชัย
 เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
นายทัดชา กว้างสวาสดิ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเรณู อุปนันท์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 
นางสาวกษมา จันโทมุข
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
  นางสาวมนธนจิตร ไร่สงัด
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

 

 

 

 

 
 
 

 

 
นายธวัชชัย ตรีกามน
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 

นายเมฆา แดนวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสายสมร แสนพาน
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี
นายสวัสดิ์ สืบเสระ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

น.ส.สุภาวดี แช่มชื่น
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นายนรดิษฐ์ กุศลปรีดี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นายกนก ธารชัย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางปุญชรัสมิ์ ไชยสง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
น.ส.บุญเรียม ขันธ์วงค์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นายนิวัฒน์ ภูมิกอง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

น.ส.มัทนา ภูใบบัง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
น.ส.สุพรรณิพัชร ภูกลิ่นหอม
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
น.ส.วันวิสา ภูแทนนา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นายอุกฤษฏ์ จิตต์ธรรม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสาวลัดดายุ ครองประสงค์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
น.ส.เสาวลักษณ์ แก้วหานาม
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 
 

   

 

นางพะยาว์ ตรีกามน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางวชิราภา สุทธิทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเกวลี ภูยาแพทย์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวปัฐมา ขันทบูรณ์
 จนท.โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่
 
 
นางสาวอ้อมดาว หงษ์ศรี
จนท.โครงการยกระดับศักยภาพ
กษตรกรรุ่นใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ในการผลิตสินค้าชุมชน 
นางสาววิลาวรรณ ผลเรือง
จนท.โครงการพัฒนา
มาตรฐานการบัญชีสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
  

นางสาวรัตนาภรณ์ ภูพันใบ
จนท.ปฎิบัติงานโครงการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนสู่ความเป็นมืออาชีพ
นายอธิวัฒน์ กายากุล
 พนักงานขับรถยนต์ราชการ
 
นายสุวิทย์ ยลพันธ์
พนักงานขับรถยนต์ 

นายทนงศักดิ์ ภูขมร
พนักงานขับรถยนต์
น.ส.อรัญดา วงค์เสนา
พนักงานทำความสะอาด
นายรัตนพล นาชัยลาน
 คนทำสวน

 

นายถาวร กันหา 
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

นายกำพล นรศาสตร์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 

วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th