วิสัยทัศน์ 2563 - 2565 : "ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 

 

 

 
 

 
 


โครงสร้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์

 

 
นางสาวจันทรา  นรศาสตร์
  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
 
 

นายปรารถนา  เสวยสุข
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
นายชวลิต ภัทธิยะนันท์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
นางสาวนัยนา โคตรสมบัติ
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นายสุพจน์ พุทธิกานนท์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
นางสาวจินดา วิเชียรชัย
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน 
นายทัดชา กว้างสวาสดิ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเรณู อุปนันท์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 
นางสาวน้ำทิพย์ กุลสอนนาน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
  นางสาวโสระดา องอาจ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

 

 

 

นางสาวอัญชลี อุทัยคำ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
 
 

นางวนิดา โยธาสุข
พนักงานเก็บเอกสาร
นายธวัชชัย ตรีกามน
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 

นายเมฆา แดนวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสายสมร แสนพาน
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี
นายสวัสดิ์ สืบเสระ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

น.ส.สุภาวดี แช่มชื่น
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นายนรดิษฐ์ กุศลปรีดี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นายกนก ธารชัย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางปุญชรัสมิ์ ไชยสง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
น.ส.บุญเรียม ขันธ์วงค์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นายนิวัฒน์ ภูมิกอง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

น.ส.มัทนา ภูใบบัง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
น.ส.สุพรรณิพัชร ภูกลิ่นหอม
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
น.ส.วันวิสา ภูแทนนา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นายอุกฤษฏ์ จิตต์ธรรม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสาวลัดดายุ ครองประสงค์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
น.ส.เสาวลักษณ์ แก้วหานาม
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 
 

 

 

 

นางพะยาว์ ตรีกามน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางวชิราภา สุทธิทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเกวลี ภูยาแพทย์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวฐิติรัตน์ ธันทะภิพงค์
 จนท.ปฎิบัติงานโครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
นางสาวอ้อมดาว หงษ์ศรี
จนท.ปฏิบัติงานโครงการ
วิสาหกิจชุมชนฯ

นายธงพล ดลสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์

นายอภิวัตน์ กายากุล
พนักงานขับรถยนต์
นายสุวิทย์ ยลพันธ์
 พนักงานขับรถยนต์
น.ส.อรัญดา วงค์เสนา 
คนสวน

 

นายทนงศักดิ์ ภูขมร
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 
นายถาวร กันหา
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th