วิสัยทัศน์ 2563 - 2565 : "ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 

 

 

 
 

 

 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  สตส.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบการจัดทำบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกลุ่มแปลงใหญ่ (24/11/2564)
  สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนากาฬสินธุ์ จำกัด (24/11/2564)
  สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตรีธาราจำกัด (23/11/2564)
  สตส.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบการจัดทำบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกลุ่มแปลงใหญ่ (23/11/2564)
  สตส.กาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปี สหกรณ์กองทุนสวนยางเชียงเครือ จำกัด (23/11/2564)
  สตส.กาฬสินธุ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ประจำปี 2565 (22/11/2564)
  สตส.กาฬสินธุ์ โครงการนำร่องหมู่บ้านปลอดการเผา กิจกรรมเกี่ยวข้าวนาปีแปลงนาสาธิต (22/11/2564)
  สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์*** (18/11/2564)
  สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี กลุ่มเกษตรกรทำนาดงลิง (17/11/2564)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (15/11/2564)
อ่านทั้งหมด     

วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th