วิสัยทัศน์ 2563 - 2565 : "ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 

 

 

 
 

 

 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  สตส.กาฬสินธุ์ รับฟังการประชุมผ่านระบบ GIN Conference เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (30/07/2563)
  สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่7/2563 (30/07/2563)
  สตส.กาฬสินธุ์ ประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (29/07/2563)
  สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล (28/07/2563)
  สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (28/07/2563)
  สตส.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา (24/07/2563)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ (24/07/2563)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมการตรวจราชการและติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (24/07/2563)
  ชุม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการติดตามและประเมินผลการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ (23/07/2563)
  สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 4/2563 (23/07/2563)
อ่านทั้งหมด     

วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th