วิสัยทัศน์ 2563 - 2565 : "ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 

 

 

 
 

 
 
ประวัติสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
 
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์จัดตั้งขึ้นตามโครงการปรับปรุงการบริหารการเงินการบัญชีของสถาบันเกษตรกรซึ่งเป็นส่วนหนี่งของโครงการสินเชื่อเพื่อการเกษตรที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามโครงการนี้ เพื่อจัดตั้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 50 จังหวัดโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2524 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2526 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ได้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524 โดยครั้งแรกได้เช่าตึกแถวในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เป็นสำนักงานฯ ต่อมาในปีงบประมาณ 2540 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดสรรเงิน งบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานขึ้น ที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ บริเวณทางหลวงสายกาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด โดยได้สร้างแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2540 อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 (อุบลราชธานี) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

 

 

วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th