วิสัยทัศน์ 2563 - 2565 : "ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 

 

 

 
 

 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ปรับเปลี่ยนบทบาท และการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อสอดคล้องกับภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
โดยได้แบ่งงานภายในของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์เป็น ดังนี้
1.วางรูปแบบบัญชี
เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนใหม่ กิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่หรือปรับปรุงแบบบัญชี มีการจัดประเภท บัญชี แบบฟอร์ม วิธีการจัดทำเอกสารและสมุดบัญชีเพื่อการบันทึกการควบคุม และรายงานผลของรายการต่าง ๆทั้ง ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับธุรกิจ
 
2. งานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
2.1 การควบคุมการสอบบัญชีสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
สหกรณ์/ที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์
ละคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2.2 ดำเนินการสอบบัญชีสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ได้สำเร็จลุล่วงตามกฎหมาย และเป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการ และนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
3.งานให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเงินการบัญชี
3.1 จัดให้มีการศึกษาอบรมการบัญชีขั้นพื้นฐานและการบัญชีอย่างง่ายแก่สมาชิกชั้นนำของสถาบัน เกษตรกร
มาตรฐานการสอบบัญชี
3.2 จัดให้มีการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการบริหารการเงินการบัญชีแก่พนักงานและกรรมการของสถาบัน เกษตรกรและสหกรณ์
การเงินและการจัดทำรายงานการสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชี จากกระดาษทำการ งบการเงินและเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งรายงาน
การสอบบัญชี
3.3 ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ให้การศึกษาอบรมแก่สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์
หรือหน่วยงานอื่น งบการเงิน และกระดาษทำการของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

4
.งานวิชาการ
4.1 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี และการจัดระบบการควบคุมทางธุรกิจ
4.2 ศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการ และการควบคุมภายในของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาอบรม และแก้ไขการปรับปรุงการบริหารงาน
4.3 จัดให้มีข้อมูลสถิติการเงินและข้อมูลอื่น เพื่อการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และเพื่อประกอบการพิจารณาของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.4 ศึกษากรณีพิเศษเฉพาะอย่างที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหารสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบบัญชีของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่เลิก
4.5 ศึกษาธุรกิจของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบบัญชี ให้เหมาะสม

5.งานบริหารทั่วไป
5.1 กำหนดแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคำสั่ง คำแนะนำ และ นโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5.2 ดำเนินการและควบคุมดูแล งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบงานสำนักงาน งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์และงานแจกจ่ายเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 
 

วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th