วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”

 
สายสอบบัญชี
 
สายที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ระดับ
 
 
 
 
1
หัวหน้าสายสอบบัญชี
 
 
 
นางศิริวรรณ วิลามาศ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้สอบบัญชีระดับ 5
 
ผู้สอบบัญชี
 
 
 
นางศิริวรรณ วิลามาศ 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้สอบบัญชีระดับ 5
 
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
 
 
 
1. นางสาวมนธนจิตร  ไร่สงัด
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ผู้สอบบัญชีระดับ 1
 
2. นางสาวบุญเรียม ขันธ์วงค์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
-
 
3. นายอุกฤษฏ์ จิตต์ธรรม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
-
 
4. นายกนก  ธารชัย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
-
 
 
 
 
2
หัวหน้าสายสอบบัญชี
 
 
 
นางสมจิต โสมะเกษตรินทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ผู้สอบบัญชีระดับ 5
 
ผู้สอบบัญชี
 
 
 
นางสมจิต โสมะเกษตรินทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ผู้สอบบัญชีระดับ 5
 
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
 
 
 
1. นางสาวเรณู  อุปนันท์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ผู้สอบบัญชีระดับ 1
 
2. นายเมฆา  แดนวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
-
 
3. นางสายสมร แสนพาน
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี
-
 
4. นางสาวสุพรรณิพัชร ภูกลิ่นหอม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
-
 
5. นางสาวอ้อมดาว  หงษ์ศรี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
-
 
 
 
 
3
หัวหน้าสายสอบบัญชี
 
 
 
นางสาวนัยนา โคตรสมบัติ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ผู้สอบบัญชีระดับ 5
 
ผู้สอบบัญชี
 
 
 
นางสาวนัยนา โคตรสมบัติ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ผู้สอบบัญชีระดับ 5
 
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
 
 
 
1. นางสาวกษมา จันโทมุข
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ผู้สอบบัญชีระดับ 1
 
2. นางสาวสุภาวดี แช่มชื่น
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
-
3. นายนรดิษฐ์ กุศลปรีดี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
-
4. นายวันวิสา ภูแทนนา

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

-
5.นางสาวเสาวลักษณ์   แก้วหานาม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ -
 
 
 
 
4
หัวหน้าสายสอบบัญชี
 
 
 
นางสาวจินดา วิเชียรชัย
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
ผู้สอบบัญชีระดับ 4
 
ผู้สอบบัญชี
 
 
 
นางสาวจินดา วิเชียรชัย
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
ผู้สอบบัญชีระดับ 4
 
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
 
 
 
1. นายทัดชา กว้างสวาสดิ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ
ผู้สอบบัญชีระดับ 1
 
2. นายสวัสดิ์  สืบเสระ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
-
 
3. นางสาปุญชรัสมิ์ ไชยสง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
-
 
4. นางสาวมัทนา ภูใบบัง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
-
 
 
 
 
5
หัวหน้าสายสอบบัญชี
 
 
 
นางสาวน้ำทิพย์ กุลสอนนาน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ผู้สอบบัญชีระดับ 3
 
ผู้สอบบัญชี
 
 
 
นางสาวน้ำทิพย์ กุลสอนนาน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ผู้สอบบัญชีระดับ 3
 
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
 
 
 
1. นายนิวัฒน์ ภูมิกอง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
-
 
2. นางสาวลัดดายุ ครองประสงค์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
-
 
 
 
 

 

 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th