วิสัยทัศน์ 2563 - 2565 : "ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 

 

 

 
 

 
 
โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีในศูนย์ศิลปาชีพ
หลักการและเหตุผล
 
     การพัฒนาประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล มีจุดมุ่งหมายแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต ของคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดี มีสุข ของคนไทยโดยเฉพาะเกษตรกรไทย นโยบายส่วนหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นในเรื่องการอยู่ดี กินดี และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คือเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่เกษตรกรในโครงการ ศิลปาชีพให้เห็นประโยชน์ของการจัดทำบัญชี รู้รายได้ รู้รายจ่าย จ่ายอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้ต้นทุน กำไร ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างวินัยทางการเงินกับตัวเองและครัวเรือนทำให้สามารถวางแผน
การประกอบอาชีพ รู้รายได้ รู้รายจ่าย
วัตถุประสงค์
 
        2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี รู้รายได้ รู้รายจ่าย         2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
      2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้กำไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพ
       2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคตได้  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th