วิสัยทัศน์ 2563 - 2565 : "ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 

 

 

 
 

 
 

โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย

 

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

¨ทำบัญชีให้เห็นว่าสมดุลไม่ขาดทุน ถ้าทุกคนสามารถที่จะทำให้พอดีไม่ขาดทุน ประเทศชาติไม่ขาดทุนแน่ และประเทศชาติขาดทุนอย่างนี้ไม่ขาดทุน อยู่รอด ข้อสำคัญเป็นอย่างนี้ ที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่ว่าพอเพียงในการบริโภค แต่ให้พอเพียงในการมีชีวิตอยู่ บางคนก็อาจจะรวยได้ทีเดียว¨
 
       หลักการและเหตุผล
 
      การพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพของคนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดี มีสุข ของคนไทย โดยเฉพาะเกษตรกรไทย นโยบายส่วนหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นในเรื่อง การอยู่ดี กินดี และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรทั่วไป กลุ่มอาชีพอิสระ และนักเรียนนักศึกษา ให้เห็นประโยชน์ของการจัดทำบัญชี รู้รายได้ รู้รายจ่าย จ่ายอย่างไรให้เกิดประโยชน์ เป็นการสร้างวินัยทางการเงินแก่ตนเองและครอบครัว
 
       รวมภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th