วิสัยทัศน์:พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

รายงานเงินงบประมาณ ปี 2563

          รายงานงบการเงิน

             ประจำเดือนกรกฎาคม 2563