วิสัยทัศน์:พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

รายงานเงินงบประมาณ ปี 2563
รายงานเงินงบประมาณ ปี 2564

                                           รายงานงบการเงิน
                                     ประจำเดือนกันยายน 2564