วิสัยทัศน์:พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

รายงานเงินงบประมาณ ปี 2563

                                                        รายงานงบการเงิน

                                                    ประจำเดือนพฤษภาคม 2563