วิสัยทัศน์:พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

l

 


 

 

 
 

 

 

ช่องทางการสื่อสารของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
เว็บไซด์, บอร์ดประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุ,
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการช่องทางสื่อสารของสำนักงานตรวจฯได้ที่เว็บ

 

»»13 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสหกรณ์ประจำปี 2557 ( เกมส์แห่งความสามัคคี ) ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (15/12/2557) ….อ่านต่อ

»»5 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา (08/12/2557) ….อ่านต่อ

»»1 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวชาวนาไทยห้วยโพธิ์ (ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ) ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกลางดง หมูที่10 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์ (02/12/2557) ….อ่านต่อ

»»21 ตุลาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยอ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ตำบลนาเรียง อ. ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ( 22/10/2557) ….อ่านต่อ

»»26 สิงหาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย บ้านนาเรียง ตำบลนาเรียง จ.กาฬสินธุ์ ( 26/08/2557) ….อ่านต่อ

»»15 สิงหาคม 2557สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้บริการคลินิกเกษตรออกร้านจำหน่ายสินค้าในงาน "เกษตรร่วมใจเปิดตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย บริการประชาชนเทิดไท้องค์ราชินี
ณ ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ( 15/08/2557) ….อ่านต่อ

»»08 สิงหาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรม หลักสูตร การปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ( 12/08/2557) ….อ่านต่อ

»»25 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์จัดโครงการสัมมนา " รวมพลคนทำบัญชีสามัคคีปรองดอง " ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านโหมน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง
จ.กาฬสินธุ์ ( 25/07/2557)

»»18 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ณ โรงเรียนบ้านเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ตำบลเชียงเครือ อ.เมืองกาฬิสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
( 21/07/2557) ….อ่านต่อ

»»28 พฤษภาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ณ เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
( 30/05/2557) ….อ่านต่อ

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ค้นหาขั้นสูง
 
 
 
 


 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th