วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”วันที่ 18 กันยายน 2562 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานปี 2562 และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2563”เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานปี 2563 รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน ในการนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีนายชูศวัส อ่ำสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรพื้นสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เข้าร่วมรับฟังจำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th