วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”วันที่ 20 กันยายน 2562 นายชูศวัส อ่ำสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ 3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ มีสหกรณ์เข้าร่วมจำนวน 52 แห่ง โดยการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการขอรับบริการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ระหว่างคณะกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันและรับฟังความคิดเห็นของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th