วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”วันที่ 17 กันยายน 2562 นายชูศวัส อ่ำสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ผ่านทาง Web Conference โดยกรมตรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่ง นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธาน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th