วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”วันที่ 23 กันยายน 2564 นางสาวจันทรา นรศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด จำนวน 4 สาขา คือ ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและ มีคุณูปการต่อภาคเกษตรไทย ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์เกษตรดีเด่นและปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th