วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”

 

 

 

 
 

 
 
 
ปริมาณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปี 2554

ลำดับที่

สหกรณ์

กลุ่ม

เกษตรกร

อำเภอ

การเกษตร

นอกภาคเกษตร

ออมทรัพย์

เครดิตยูเนียน

บริการ

ประมง

รวม

1

เมืองกาฬสินธุ์

13

7

5

25

13

2

กมลาไสย

7

1

8

9

3

นามน

3

3

3

4

สมเด็จ

1

1

2

9

5

ห้วยผึ้ง

4

1

5

4

6

ยางตลาด

12

1

13

10

7

กุฉินารายณ์

4

2

6

12

8

ท่าคันโท

4

4

4

9

คำม่วง

1

1

2

5

10

สหัสขันธ์

4

4

5

11

ร่องคำ

1

1

4

12

ห้วยเม็ก

4

4

10

13

หนองกุงศรี

13

1

14

6

14

เขาวง

12

1

13

10

15

ดอนจาน

1

1

5

16

นาคู

4

4

5

17

ฆ้องชัย

5

5

6

18

สามชัย

3

3

6

รวม

96

11

3

7

0

72

126

 
 

วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ บริการโปร่งใส  ด้วยใจเป็นธรรม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th