วิสัยทัศน์ 2560 - 2564 :"ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ”

จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559
»»เดือน ตุลาคม 2558
»»เดือน พฤศจิกายน 2558
»»เดือน ธันวาคม 2558
»»เดือน มกราคม 2559
»»เดือน กุมภาพันธ์ 2559
»»เดือน มีนาคม 2559
»»เดือน เมษายน 2559
»»เดือน พฤษภาคม 2559
»»เดือน มิถุนายน 2559
»»เดือน กรกฎาคม 2559
»»เดือน สิงหาคม 2559
»»เดือน กันยายน 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๕๕ 

 

ที่

เรื่องที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการ

จัดซื้อจ้ดจ้างจาก

จำนวนเงิน

  การจัดซื้อวัสดุ      

จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานสอบบัญชี)

ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์  จำกัด ๖,๘๑๐.๐๐

จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (โครงการวิสาหกิจฯ)

ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์  จำกัด ๑,๕๘๗.๐๐

จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (โครงการจัดตั้งใหม่)

ตกลงราคา

สหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์  จำกัด ๓,๔๑๐.๐๐

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการพัฒนาภูมิปัญญาฯ)

ตกลงราคา

ร้านคลังเครื่องเขียน ๒๕๒.๐๐

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการวิสาหกิจฯ)

ตกลงราคา

ร้านคลังเครื่องเขียน ๗๙๖.๐๐

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการสายใยรักฯ)

ตกลงราคา

ร้านคลังเครื่องเขียน ๗๓๕.๐๐

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการศีลปาชีพฯ)

ตกลงราคา

ร้านคลังเครื่องเขียน ๑๗๐.๐๐

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ)

ตกลงราคา

ร้านคลังเครื่องเขียน ๔๐๔.๖๐

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานสหกรณ์จัดตั้งใหม่ฯ)

ตกลงราคา

ร้านคลังเครื่องเขียน ๒,๓๐๐.๐๐

๑๐

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 

ตกลงราคา

ร้านคลังเครื่องเขียน , ร้านพัชรพลคอมพิวเตอร์ ๑,๐๐๐.๐๐

๑๑

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าหนังสือพิมพ์)

ตกลงราคา

ร้านนานาบุ๊คสโตร ๖๐๐.๐๐

๑๒

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าน้ำดื่ม)

ตกลงราคา

หจก. ศิระโปรดักส์ ๖๗๕.๐๐

รวมจัดซื้อวัสดุ

๑๘,๗๓๙.๖๐
  การเช่าทรัพย์สิน      

งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊ก อ.ออโตเมชั่น ๑๕,๖๘๐.๐๐

รวมเช่าทรัพย์สิน

๑๕,๖๘๐.๐๐
  การจ้างเหมาบริการ      

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตกลงราคา

 นางพะเยาว์  ตรีกามน , นางสาวกานดา  ราชภักดี ๑๒,๙๐๐.๐๐

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาประสิทธิภาพฯ

ตกลงราคา

นางสาวอภิสรา  ปาลา ๗,๓๕๐.๐๐

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาประสิทธิภาพฯ

ตกลงราคา

นางจิดาภา   เจริญธรรม ๗,๑๕๐.๐๐

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ตกลงราคา

นายกำพล   นรศาสตร์ ๗,๐๐๐.๐๐

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตกลงราคา

นายถาวร   กันหา ๖,๐๐๐.๐๐

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ตกลงราคา

นางสาวมัทนา   ภูใบบัง ๗,๒๕๐.๐๐

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ตกลงราคา

นางสาวยุลดา  ประทุมวัน ๖,๐๐๐.๐๐

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาภูมิปัญญาฯ

ตกลงราคา

นางสาวสุดาวรรณ  สอนการ ๗,๒๕๐.๐๐

จ้างเหมาบริการจ้างทำความสะอาด

ตกลงราคา

นางยุแพน  นางทองบ่อ ๕,๙๐๐.๐๐

๑๐

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อม

ตกลงราคา

นางสาวฉลอง  เทพสีหะ ๕,๐๐๐.๐๐

๑๑

จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อท้องถิ้น

ตกลงราคา

โรงพิมพ์เสียงภูพาน ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๒

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ (นข-1130 กส.)

ตกลงราคา

หจก. เฮียบหงวนมิลเลอร์ ๒,๖๐๔.๓๘
     

รวมการจ้างเหมาบริการ

๘๔,๔๐๔.๓๘
     

รวมการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น

๑๑๘,๘๒๓.๙๘

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 3/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 โทร.0-4381-2083 แฟกซ์.0-4381-5365 http://kalasin.cad.go.th E-Mail : cadks@cad.go.th